Warunki ogólne

1.    INTERPRETACJA

1.1.    W ramach tych Warunków ogólnych:-
"Kupujący"    oznacza osobę indywidualną lub firmę, która dokonuje zakupu lub zgadza się na zakup Towarów od Sprzedającego
"Umowa"    oznacza umowę kupna sprzedaży Towarów i Usług podlegających pod niniejsze Warunki ogólne;
"Warunki ogólne"     oznaczają warunki ogólne wymienione poniżej;
"Towary"    oznaczają towary (włączając wszelkie elementy lub części), które ma dostarczyć Sprzedający;
"Międzynarodowe Reguły Handlu"     oznaczają międzynarodowe zasady interpretacji warunków handlowych ustalone przez Międzynarodową Izbę Handlową obowiązujące w dniu zawarcia Umowy; oraz
"Sprzedający"    oznacza Volumatic Limited (firmę zarejestrowaną w Anglii pod numerem 1069143).
1.2.     W ramach tych Warunków ogólnych:-
1.2.1.    dowolny rodzaj oznacza każdy inny rodzaj;
1.2.2.    nagłówki nie mają wpływu na interpretację;
1.2.3.    wszelkie odniesienia do postanowień ustawowych obejmują odniesienia do wszelkich zmian lub ponownego uchwalenia postanowień obowiązujących od czasu do czasu;
1.2.4.    odniesienia do "Towarów", "Umowy", "Usług" lub wszelkich płatności obejmują dowolną część każdego z nich.

2.    PODSTAWY SPRZEDAŻY

2.1.    Sprzedający sprzeda, a Kupujący zakupi Towary i Usługi podlegające pod niniejsze Warunki ogólne, które zastępują wszelkie inne warunki oraz regulują Umowę z wyłączeniem wszelkich warunków ogólnych, pod które Kupujący chce podlegać lub które są dorozumiane zasadami handlu, zwyczaju lub toku postępowania.
2.2.    Żadne warunki ogólne zatwierdzone, dostarczone lub zawarte w zamówieniu Kupującego lub innym dokumencie nie będą stanowić części Umowy w rezultacie dostarczenia takiego dokumentu Sprzedającemu lub odniesieniu do niego w Umowie.
2.3.    Wszelkie zmiany niniejszych Warunków ogólnych nie obowiązują, jeśli nie zostaną uzgodnione pisemnie przez upoważnionego przedstawiciela Sprzedającego.
2.4.    Warunki te wraz z Warunkami specjalnymi (jeśli istnieją) stanowią całą umowę pomiędzy Kupującym a Sprzedającym na dostawę Towarów i Usług.
2.5.    Pracownicy lub przedstawiciele Sprzedającego nie są upoważnieni do składania żadnych deklaracji dotyczących Towarów lub Usług, jeśli nie zostaną one potwierdzone przez Sprzedającego na piśmie, a Kupujący potwierdza, że nie polega oraz że rezygnuje z wszelkich roszczeń dotyczących złamania takich niepotwierdzonych deklaracji (chyba że takie deklaracje są dokonywane w nieuczciwych zamiarach).
2.6.    Wszelkie porady lub zalecenia Sprzedającego lub jego pracowników lub przedstawicieli udzielane Kupującemu w odniesieniu do przechowywania, zastosowania lub korzystania z Towarów, które nie są potwierdzone na piśmie przez Sprzedającego są stosowane wyłącznie na własne ryzyko Kupującego.
2.7.    Wszelkie błędy w druku, błędy pisarskie lub drobne błędy lub pominięcia w dowolnym z dokumentów lub informacji sporządzonych przez Sprzedającego podlegają korekcie bez żadnej odpowiedzialności ze strony Sprzedającego.

3.    WYCENY, ZAMÓWIENIA I SPECYFIKACJE

3.1.    Wycena Sprzedającego nie stanowi oferty. Wyceny są ważne tylko przez 30 dni i podlegają wycofaniu lub zmianom w dowolnym momencie przed zatwierdzeniem zamówienia Kupującego przez Sprzedającego.
3.2.    Każde zamówienie Towarów i/lub Usług przez Kupującego stanowi ofertę Kupującego na zakup Towarów i/lub Usług zgodnie z niniejszymi Warunkami ogólnymi.
3.3.    Żadne zamówienie wysłane przez Kupującego nie jest zatwierdzone przez Sprzedającego dopóki Sprzedający nie potwierdzi pisemnie akceptacji zamówienia lub (jeśli wcześniej) Sprzedający dostarczy Towary lub wyświadczy Usługi na rzecz Kupującego.
3.4.    Kupujący musi zapewnić, że warunki każdego zamówienia (włączając wszelkie specyfikacje) są kompletne i dokładne oraz że przekaże Sprzedającemu wszelkie niezbędne informacje dotyczące Towarów i Usług w odpowiednim czasie, umożliwiając Sprzedawcy należyte wywiązanie się z Umowy.
3.5.    W przypadku gdy Towary zostaną wyprodukowane lub jeśli standardowe towary Sprzedającego zostaną zmienione w celu stania się Towarami zgodnymi z informacjami, rysunkami lub instrukcjami dostarczonymi przez Kupującego:-
3.5.1.    nie są udzielane żadne gwarancje przez Sprzedającego w odniesieniu do rzetelności, skuteczności, bezpieczeństwa lub innych kwestii dotyczących Towarów;
3.5.2.    Kupujący zabezpieczy Sprzedającego przed wszelką odpowiedzialnością Sprzedawcy w rezultacie:-(a) Towarów naruszających wszelkie prawa własności intelektualnej oraz postanowienia ustawowe;
(b) wszelkiej niezdatności do użytku, braku skuteczności, bezpieczeństwa lub wady Towarów, jeśli są one całkowicie lub częściowo spowodowane błędami lub pominięciami w informacjach, rysunkach lub instrukcjach;
3.5.3.    wszelkie prace (włączając rysunki projektowe) oraz wszelkie pomysły, inwencje lub usprawnienia dokonane przez lub w imieniu Sprzedającego zgodnie z zamówieniem Kupującego oraz wszelkie prawa własności intelektualnej (włączając wszelkie prawa do projektu utworzonego przez Sprzedającego) należą do Sprzedającego; oraz
3.5.4.    Sprzedający nie ponosi żadnej odpowiedzialności względem Kupującego w odniesieniu do wszelkich strat, uszkodzeń lub roszczeń powstałych lub kierowanych wobec Kupującego, jeśli jakiekolwiek Towary naruszają wszelkie prawa własności intelektualnej.
3.6.     Sprzedający zastrzega sobie prawo do wprowadzenia wszelkich zmian w specyfikacji Towarów lub Usług, które są wymagane, aby zapewnić zgodność Towarów lub Usług z wszelkimi obowiązującymi wymaganiami dotyczącymi bezpieczeństwa lub innymi wymaganiami ustawowymi lub unijnymi lub które nie wpływają w sposób istotny na ich jakość lub wydajność.
3.7.    Wszelkie opisy, próbki i ilustracje sporządzone przez Sprzedającego mają na celu głównie prezentować ogólną ideę opisywanych Towarów i nie stanowią części Umowy.

4.    ANULOWANIE I OPÓŹNIENIA

4.1.    Żadne zamówienie nie może zostać anulowane przez Kupującego bez uzyskania pisemnej zgody Sprzedającego oraz pod warunkiem, że Kupujący zabezpieczy Sprzedającego przed wszelkimi stratami (włączając stratę zysku), kosztami (włączając koszt całej pracy i zużytego materiału), szkodami, opłatami i wydatkami poniesionymi przez Sprzedającego w rezultacie anulowania.
4.2.    Jeśli Kupujący rozszerzy lub opóźni realizację Umowy lub nie odbierze Towarów w uzgodnionym terminie lub (w przypadku nieuzgodnienia terminu) w rozsądnym czasie, Kupujący zabezpieczy Sprzedającego przed wszelkimi stratami (włączając stratę zysku), kosztami (włączając koszt przechowywania, całej pracy i zużytego materiału), szkodami, opłatami i wydatkami poniesionymi przez Sprzedającego w rezultacie takiego rozszerzenia, opóźnienia lub nieodebrania.
4.3.     Sprzedający zastrzega sobie prawo do odroczenia daty dostawy lub realizacji usługi, do anulowania Umowy lub zmniejszenia ilości zamówionych Towarów bez ponoszenia odpowiedzialności wobec Kupującego, jeśli prowadzenie działalności jest uniemożliwione lub opóźnione przez przyczynę leżącą poza kontrolą Sprzedającego. W takich okolicznościach Kupujący może również przekazać pisemne powiadomienie o anulowaniu Umowy, jeśli dana przyczyna trwa przez ciągły okres przekraczający 180 dni, jednak w każdym przypadku pozostaje odpowiedzialny za uiszczenie opłaty za dostarczone Towary lub świadczone Usługi przed anulowaniem przez Sprzedającego lub Kupującego.

5.     CENA

5.1.    Cena Towarów i Usług jest zgodna z ceną podaną na wycenie Sprzedającego lub, jeśli nie dokonywano wyceny (lub wycena nie jest już ważna), ceną podaną w opublikowanym przez Sprzedawcę wykazie cen aktualnym w dniu dostawy lub świadczenia usługi. W przypadku dostarczania Towarów na eksport poza Wielką Brytanię zastosowanie ma wykaz cen eksportowych Sprzedającego.
5.2.    Sprzedający zastrzega sobie prawo w dowolnym momencie przed dostawą lub świadczeniem usług do zmiany ceny Towarów lub Usług, aby uwzględnić wszelkie zmiany kosztów Sprzedającego.
5.3.     Wszelkie wyceny Sprzedającego dot. Towarów są wyłączone z kosztów dostawy do Kupującego (włączając koszt transportu, pakowania, ubezpieczenia oraz wszelkie podatki, cła lub opłaty dodatkowe).
5.4.     Cena nie obejmuje obowiązującego podatku VAT.

6.    PŁATNOŚĆ

6.1.    Płatność ceny za Towary i Usługi jest należna 30. dnia miesiąca kalendarzowego następującego po miesiącu wystawienia faktury.
6.2.    Termin płatności odgrywa kluczową rolę.
6.3.    Do celów niniejszych Warunków ogólnych płatność zostaje otrzymana, gdy Sprzedający nie otrzyma jej w formie rozliczonych środków.
6.4.    Płatność przez Kupującego powinna zostać dokonana bez żadnych odliczeń lub potrąceń.
6.5.    Odsetki w wysokości rocznej stawki wynoszącej 4% powyżej stawki bazowej HSBC od czasu do czasu zostaną naliczone dziennie (zarówno przed i po decyzji) oraz będą obliczane codziennie w odniesieniu do zaległości od czasu wystawienia faktury do momentu jej opłacenia.
6.6.    Oprócz wszelkich postanowień dopuszczających kredytowanie, płatność jest należna i płatna na rzecz Sprzedającego niezwłocznie po anulowaniu lub zakończeniu Umowy.
6.7.    Sprzedający będzie uprawniony do płatności za wszelkie elementy Towarów dostarczonych Kupującemu, bez względu na to, czy w oparciu o zamówienie bazowe lub inny sposób.
6.8.     Jeśli Kupujący nie dokona płatności w terminie, cała cena wszystkich zakupionych przez Kupującego towarów lub usług (lub w przypadku ustalenia ich zakupu) powinna być niezwłocznie należna i płatna bez żądania i Sprzedający może:
6.8.1.    anulować Umowę lub zawiesić dostawę lub świadczenie usług na rzecz Kupującego; i/lub
6.8.2.    przejąć wszelkie płatności dokonane przez Kupującego za Towary lub Usługi (lub towary/usługi dostarczone w ramach innej umowy pomiędzy Kupującym i Sprzedającym) zgodnie z uznaniem Sprzedającego.
6.9.    Sprzedający jest uprawniony do potrącenia kwot należnych Kupującemu ze strony Sprzedającego względem kwot należnych Sprzedającemu ze strony Kupującego.

7.     DOSTAWA

7.1.    Dostawa Towarów zostanie wykonana w uzgodnionym terminie, a jeśli nie uzgodniono terminu, w rozsądnym czasie poprzez odbiór Towarów przez Kupującego w zakładzie Sprzedawcy w dowolnym czasie po powiadomieniu Kupującego przez Sprzedającego, że Towary są gotowe do odbioru lub w przypadku uzgodnienia innego miejsca dostawy przez Sprzedającego, poprzez dostarczenie przez Sprzedającego Towarów do tego miejsca na koszt Kupującego. Sprzedający może realizować dostawę w częściach.
7.2.     Wszelkie daty dostawy i/lub świadczenia usług są wyłącznie przybliżone i czas dostawy i/lub świadczenia usług nie jest kwestią kluczową.
7.3.     Żadne roszczenia dotyczące uszkodzenia lub braków nie zostaną rozpatrzone, jeśli Sprzedający nie otrzyma pisemnego powiadomienia w ciągu siedmiu dni od daty dostawy. Jeśli takie powiadomienie nie zostanie odebrane przez Sprzedającego, uznaje się, że Kupujący zaakceptował Towary.
7.4.     Żadne roszczenia dotyczące braku dostawy nie zostaną rozpatrzone, jeśli Sprzedający nie otrzyma pisemnego powiadomienia w ciągu siedmiu dni od daty, zgodnie z którą Towary powinny zostać dostarczone w przypadku zwykłego biegu rzeczy.
7.5.    Wszelkie roszczenia dotyczące uszkodzenia, braków lub braku dostawy muszą zostać również zgłoszone przewoźnikowi przez Kupującego w sposób oraz w terminie wskazanym przez warunki ogólne przewoźnika.
7.6.     W przypadku nieprzekazania przez Kupującego odpowiednich powiadomień wskazanych w punktach 7.3 do 7.5 niniejszych Warunków wszelkie roszczenia Kupującego uznaje się za uchylone.
7.7.     W przypadku dostarczenia Towarów lub świadczenia Usług w częściach każda dostawa lub świadczenie usług powinny być objęte oddzielną umową i niedostarczenie lub niewyświadczenie usługi przez Sprzedającego w dowolnej lub kilku częściach zgodnie z niniejszymi Warunkami ogólnymi lub wszelkie roszczenia Kupującego w odniesieniu do jednej lub kilku części dostawy nie upoważniają Kupującego do traktowania Umowy w całości jako anulowanej.
7.8.    Jeśli Kupujący nie odbierze dostawy Towarów lub Sprzedający nie jest w stanie dostarczyć Towarów w terminie z powodu niezapewnienia odpowiednich instrukcji, dokumentów, licencji lub upoważnień przez Kupującego, Towary uznaje się za dostarczone i Sprzedający może:
7.8.1.    przechowywać Towary do czasu faktycznej dostawy i obciążyć Kupującego uzasadnionymi kosztami (włączając ubezpieczenie) przechowywania; lub
7.8.2.    sprzedać Towary po najlepszej, łatwej do uzyskania cenie oraz (po potrąceniu wszelkich uzasadnionych kosztów przechowywania i sprzedaży) obciążyć Kupującego nadwyżką powyżej ceny podanej w Umowie lub obciążyć Kupującego wszelkim spadkiem ceny poniżej ceny podanej w Umowie.

8.    RYZYKO I WŁASNOŚĆ

8.1.    Towary pozostają własnością Sprzedającego do czasu:-
8.1.1.    otrzymania pełnej ceny przez Sprzedającego; oraz
8.1.2.    otrzymania na dowolny rachunek Sprzedającego wszelkich pozostałych kwot, które są lub będą należne przez Kupującego.
8.2.     Jeśli płatności uzyskane od Kupującego nie odnoszą się do określonej faktury, Sprzedający może zastosować taką płatność na poczet wszelkich zaległych faktur.
8.3.    Towary podlegają pod ryzyko Kupującego od momentu dostawy.
8.4.    Do czasu przejścia własności Towarów na Kupującego, Kupujący musi:-
8.4.1.    przechowywać je na własny koszt we własnych obiektach oddzielnie od wszelkich innych towarów oraz w sposób, który umożliwia łatwą identyfikację jako towarów Sprzedającego;
8.4.2.    nie niszczyć, zasłaniać ani zamazywać żadnych oznaczeń identyfikacyjnych lub opakowań Towarów;
8.4.3.    utrzymywać Towary w satysfakcjonującym stanie, ubezpieczone w imieniu Sprzedającego na pełną cenę w odniesieniu do ryzyka każdego rodzaju; oraz
8.4.4.    przechowywać pożytki z umowy ubezpieczenia, o której mowa w punkcie 8.4.3 niniejszych Warunków i nie łączyć ich z innymi środkami pieniężnymi, ani też nie wpłacać ich na konto bankowe z debetem.
8.5.    Sprzedający może w celu odzyskania zaległej płatności odzyskać lub odsprzedać Towary.
8.6.     W celu sprawdzenia wywiązywania się przez Kupującego ze zobowiązań zgodnie z punktem 8.4 niniejszych Warunków oraz realizacji swoich praw zgodnie z punktem 10 Sprzedający będzie upoważniony poprzez swoich pracowników lub przedstawicieli do wejścia bez powiadomienia do obiektów Kupującego lub innych obiektów, w których są przechowywane Towary.
8.7.    Prawo Kupującego do własności Towarów kończy się natychmiast, jeśli wystąpią jakiekolwiek zdarzenia określone w punkcie 13 niniejszych Warunków.
8.8.     Jeśli Towary zostaną sprzedane przez Kupującego przed dokonaniem za nie płatności, ta część dochodów ze sprzedaży, która stanowi lub jest odpowiednikiem kwoty należnej przez Kupującego na rzecz Sprzedawcy zostanie zachowana przez Kupującego w zarządzie powierniczym Sprzedającego i zostanie wpłacona na oddzielne konto bankowe przeznaczone do tego celu. Sprzedający jest upoważniony do śledzenia wpływów z takiej sprzedaży na to konto bankowe (lub inne miejsce, w którym mogą faktycznie znajdować się takie wpływy), a Kupujący upoważnia Sprzedającego do składania zapytań do bankierów (lub w inne miejsca) dotyczących takich wpływów.
8.9.    Kupujący zapewni, że Towary nie zostaną włączone ani wykorzystane jako część towarów przed uzyskaniem przez Sprzedającego pełnej zapłaty za Towary, jeśli jednak takie włączenie miało miejsce, własność tych Towarów, które pozostaną identyfikowalne i/lub oddzielone od innych towarów, będzie należała do Sprzedającego do czasu dokonania płatności lub sprzedaży innych towarów, a wszelkie prawa Sprzedającego do Towarów zostaną rozciągnięte na tę część pozostałych towarów oraz wpływy z ich sprzedaży, które będą przechowywane przez Kupującego zgodnie z punktem 8.8 niniejszych Warunków.

9.     ODSPRZEDAŻ TOWARÓW

9.1.    Obowiązkiem Kupującego jest zapewnienie, że żadne oznaczenia lub etykiety przymocowane do Towarów, odsyłające użytkownika do instrukcji i/lub zaleceń Sprzedającego dotyczących stosowania nie zostaną usunięte, naruszone lub zniekształcone w jakikolwiek sposób.
9.2.    Jeśli jakakolwiek pozycja wchodząca w skład Towarów zostanie odsprzedana przez Kupującego, Kupujący powinien:-
9.2.1.    zwrócić uwagę kupującego na wszystkie instrukcje i/lub zalecenia Sprzedającego dotyczące użycia, które są zapakowane lub zamieszczone na Towarach lub o których Sprzedający poinformował Kupującego; oraz
9.2.2.    ponosić odpowiedzialność za zapewnienie kompletnych i dokładnych tłumaczeń we wszystkich stosownych językach w przypadku sprzedaży Towarów zagranicę.

10.     WADY

10.1.    Wszelkie roszczenia Kupującego oparte na wadach jakości lub stanu Towarów lub Usług lub ich braku zgodności ze specyfikacją (bez względu na to, czy dostawa zostanie odrzucona przez Kupującego) zostaną przekazane Sprzedającego oraz przewoźnikowi Sprzedającego w ciągu siedmiu dni od daty dostawy lub świadczenia usług lub, jeśli wada lub usterka nie były widoczne podczas kontroli, w uzasadnionym czasie po wykryciu wady lub usterki.
10.2.    W żadnym wypadku Kupujący nie jest uprawniony do odrzucenia Towarów na podstawie wszelkich wad lub usterek, które są tak niewielkie, że ich odrzucenie przez Kupującego byłoby nieuzasadnione.
10.3.     Jeśli Kupujący nie powiadomi o roszczeniu zgodnie z punktem 10.1 niniejszych Warunków, wtedy:-
10.3.1.    Kupujący nie będzie upoważniony do odrzucenia Towarów i/lub Usług oraz
10.3.2.    Sprzedający nie będzie ponosił odpowiedzialności za taką wadę lub usterkę; oraz
10.3.3.    Kupujący będzie zobowiązany do zapłaty pełnej ceny Towarów i/lub Usług
10.4.    W przypadku ważnego roszczenia Kupującego, o którym powiadomiono Sprzedającego zgodnie z punktem 10.1 niniejszych Warunków, Sprzedający będzie uprawniony do naprawy lub wymiany Towarów lub ponownego świadczenia Usługi (lub kwestionowanej części lub elementu) bezpłatnie lub, wg uznania Sprzedającego, do zwrotu Kupującemu ceny Towarów lub Usług (lub proporcjonalnej części ceny), jednak Sprzedający nie ponosi dalszej odpowiedzialności wobec Kupującego.
10.5.    Jeśli Kupujący jest uprawniony do odrzucenia Towarów ze względu na wadę wszystkich lub części Towaru, Kupujący musi odrzucić wszystkie Towary i nie może zachować niektórych Towarów, a odrzucić pozostałej części.

11.    OGRANICZENIE ODPOWIEDZIALNOŚCI

KUPUJĄCY POWINIEN ZWRÓCIĆ SZCZEGÓLNĄ UWAGĘ NA TEN WARUNEK

11.1.    Poniżej ustalono całą odpowiedzialność finansową Sprzedającego (włączając wszelką odpowiedzialność za działania lub zaniechania pracowników, przedstawicieli lub podwykonawców) wobec Kupującego w odniesieniu do jakiegokolwiek naruszenia niniejszych Warunków ogólnych, wszelkich deklaracji, oświadczeń, działań lub zaniechań (włączając zaniedbania) powstałych w związku z Umową oraz w odniesieniu do wszelkiego zamierzanego wykonania lub braku jej wykonania.
11.2.    Wszelkie gwarancje, warunki lub inne warunki wynikające z ustawy, prawa powszechnego, zwyczaju handlowego itp. są wyłączone w pełnym zakresie dozwolonym prawnie, jednak to wyłącznie nie ma zastosowania wobec:-
11.2.1.     wszelkich dorozumianych warunków, zakładając że Sprzedający ma lub będzie miał prawo do sprzedaży Towarów, gdy prawo własności upłynie; oraz
11.2.2.    jeśli Towary są sprzedawane osobie będącej klientem zgodnie ze znaczeniem ustawy o niesprawiedliwych warunkach umownych z 1977 roku, wobec wszelkich dorozumianych warunków dotyczących zgodności Towarów z ich opisem lub próbką lub w odniesieniu do ich jakości lub przydatności do określonego celu.
11.3.    Żadne postanowienia niniejszych Warunków nie wykluczają ani nie ograniczają odpowiedzialności Sprzedającego za śmierć lub obrażenia osobiste spowodowane przez zaniedbanie Sprzedającego lub oszukańcze podanie błędnych informacji. 11.4.    Zgodnie z punktem 11.2 i 11.3 niniejszych Warunków:-
11.4.1.     Sprzedający nie ponosi odpowiedzialności wobec Kupującego za utratę zysków, straty w produkcji, straty finansowe lub spadek wartości firmy, które są wynikiem lub są powiązane z Umową oraz w odniesieniu do wszelkiego zamierzanego wykonania lub braku jej wykonania; oraz
11.4.2.    zgodnie z punktem 11.4.1 niniejszych Warunków, łączna odpowiedzialność Sprzedającego – umowna, deliktowa (w tym wskutek niedbalstwa lub naruszenia obowiązków ustawowych), z tytułu nieprawdziwych oświadczeń lub innego rodzaju – powstała w związku z wykonaniem lub zamierzonym wykonaniem niniejszej Umowy ograniczona jest do ceny umownej.

12.     ODSZKODOWANIE

Kupujący zgadza się na odszkodowanie wobec Sprzedającego za wszelkie szkody, straty, koszty, roszczenia lub wydatki poniesione przez Sprzedającego wobec stron trzecich powstałe w wyniku lub w związku z dostarczeniem Towarów lub Usług przez Sprzedającego lub ich obsługą lub wykorzystaniem oraz bez względu na to, czy powstały z powodu zaniedbania Sprzedającego lub w inny sposób.

13.    ROZWIĄZANIE

13.1.     Umowa zostanie rozwiązana niezwłocznie po wystąpieniu co najmniej jednej z poniższych okoliczności:-
13.1.1.    działalność Kupującego została rozwiązana lub wydano wobec niego orzeczenie o upadłości lub w przypadku zawarcia układu lub porozumienia z wierzycielami; lub
13.1.2.    Kupujący (będący osobą prawną) zwoła spotkanie wierzycieli lub rozpocznie postępowanie likwidacyjne (zarówno dobrowolnie jak i przymusowo); lub
13.1.3.    powołano zarządcę, nadzorcę, administratora lub zarządcę przymusowego w odniesieniu do całości lub części przedsiębiorstwa Kupującego, jego własności lub majątku; lub
13.1.4.    podjęto uchwałę lub wniesiono wniosek do sądu o orzeczenie o upadłości Kupującego lub sądowe ustanowienie zarządu w odniesieniu do Kupującego; lub
13.1.5.    toczy się postępowanie dotyczące niewypłacalności lub możliwej niewypłacalności Kupującego w dowolnej jurysdykcji, pod którą podlega Kupujący lub jego majątek.
13.2.    Umowa zostanie rozwiązana niezwłocznie po dostarczeniu pisemnego powiadomienia o zakończeniu przez Sprzedawcę na ręce Kupującego w przypadku wystąpienia co najmniej jednej z poniższych okoliczności:-
13.2.1.    przeciwko Kupującemu prowadzona jest egzekucja z jego majątku lub wystawiono tytuł egzekucyjny; lub
13.2.2.     Kupujący dopuścił się rażącego naruszenia wszelkich istotnych zobowiązań wynikających z Umowy lub innej umowy ze Sprzedającym; lub
13.2.3.     Kupujący nie jest w stanie uregulować swoich długów w znaczeniu artykułu 123 Ustawy o upadłości z 1986 roku; lub
13.2.4.    Kupujący zaprzestaje działalności lub istnieje zagrożenie zaprzestania działalności.
13.3.    Rozwiązanie Umowy nie wpłynie na prawa i obowiązki powstałe przed rozwiązanie, w szczególności nie wpłynie na prawa Sprzedającego podane w punkcie 8 niniejszych Warunków. Jednak prawa Kupującego zawarte w niniejszych Warunkach zostaną niezwłocznie rozwiązane.

14.     ZDROWIE I BEZPIECZEŃSTWO

Kupujący zgadza się:-
14.1.    uwzględnić wszystkie informacje dostarczone przez Sprzedającego w odniesieniu do zastosowania Towarów niezbędne w celu zapewnienia bezpieczeństwa Towarów oraz uniknięcia ryzyka dla zdrowia przez cały okres ich konfiguracji, stosowania, czyszczenia, konserwacji przez dowolną osobę w pracy;
14.2.     przestrzegać rozporządzenia w sprawie ogólnego bezpieczeństwa produktu z 1994 roku, jeśli oraz w zakresie, w jakim ma ono zastosowanie wobec Towarów;
14.3.    zwolnić Sprzedającego z odpowiedzialności za wszelkie roszczenia powstałe w wyniku braku bezpieczeństwa Towarów w rezultacie działań Kupującego;
14.4.     monitorować bezpieczeństwo Towarów, przekazywać Sprzedającemu informacje na temat ryzyka dotyczącego Towarów i współpracować podczas wszelkich działań, które Sprzedający zdecyduje się podjąć, aby uniknąć tego ryzyka.

15.     EKSPORT

15.1.    W przypadku eksportu Towarów do Kupującego zastosowanie mają postanowienia zawarte w punkcie 15 niniejszych Warunków.
15.2.    Płatność należy dokonać w Anglii w funtach szterlingach lub walucie uzgodnionej pisemnie przez Sprzedającego.
15.3.    Kupujący ustanowi i będzie utrzymywać nieodwołalną akredytywę na rzecz Sprzedającego, która powinna:-
15.3.1.    zostać potwierdzona przez bank rozliczeniowy Wielkiej Brytanii;
15.3.2.    zostać opłacona na podstawie sporządzonych dokumentów po przedstawieniu w banku przez Sprzedającego potwierdzonej kopii faktury Sprzedającego;
15.3.3.    zostać ustanowiona co najmniej 30 dni przed przewidywaną datą wysyłki;
15.3.4.    obejmować pełną cenę Towarów (włączając obowiązujące podatki); oraz
15.3.5.    być zbywalna.
Wszystkie opłaty bankowe oraz inne wydatki dotyczące akredytywy powinny zostać uregulowane przez Kupującego.
15.4.     Kupujący jest odpowiedzialny za zapewnienie zgodności z wszelkimi przepisami lub ustawami dotyczącymi importu Towarów do kraju przeznaczenia oraz płatności wszelkich ceł za Towary.
15.5.    Jeśli nie ustalono inaczej na piśmie między Kupującym a Sprzedającym, Towary powinny zostać dostarczone CIP lub EXW wg uznania Sprzedającego (zgodnie z definicją tych pojęć w Międzynarodowych Regułach Handlu), a Sprzedający nie jest zobowiązany do przesyłania powiadomienia zgodnie z artykułem 32(3) ustawy o sprzedaży towarów z 1979 r.
15.6.     Kupujący jest zobowiązany do zorganizowania testów i kontroli Towarów w zakładzie Sprzedającego przed wysyłką. Sprzedający nie ponosi odpowiedzialności za żadne roszczenia dotyczące wad Towarów, które mogły być widoczne podczas kontroli, a powstały po wysyłce, ani w odniesieniu do wszelkich uszkodzeń podczas transportu.
15.7.     W przypadku jakichkolwiek sprzeczności pomiędzy Międzynarodowymi Regułami Handlu a niniejszymi Warunkami, przeważają postanowienia niniejszych Warunków.

16.     POSTANOWIENIA OGÓLNE

16.1.    Sprzedający jest członkiem grupy firm i odpowiednio Sprzedający może wykonywać swoje zobowiązania lub egzekwować wszelkie prawa samodzielnie lub poprzez innego członka tej grupy.
16.2.    Każde prawo lub środek zaradczy Sprzedającego zgodnie z Umową przysługuje bez uszczerbku wobec innych praw lub środków zaradczych Sprzedającego, bez względu na to, czy są objęte Umową.
16.3.    Jeśli jakiekolwiek postanowienie Umowy (włączając wszelkie postanowienia zawarte w punkcie 8 niniejszych Warunków) zostanie uznane bez kompetentne organy za nieważne, nieegzekwowalne lub nieracjonalne, zostanie oddzielone od pozostałej części Umowy, która będzie obowiązywała w pełni mocy i skuteczności.
16.4.    Brak lub opóźnienie w egzekwowaniu praw przez Sprzedającego lub częściowe egzekwowanie któregokolwiek z postanowień Umowy nie będą interpretowane jako zrzeczenie się praw wynikających z Umowy.
16.5.     Żadne zrzeczenie się przez Sprzedającego w odniesieniu do naruszenia ustaleń przez Kupującego nie stanowi zrzeczenia się w przypadku kolejnych naruszeń.
16.6.     Wszelkie powiadomienia udzielane przez każdą ze stron zgodnie z niniejszymi Warunkami musi mieć formę pisemną skierowaną do drugiej strony na adres jej siedziby lub głównego miejsca wykonywania działalności lub inny adres podany do tego celu.
16.7.    Powiadomienia należy dostarczyć osobiście lub przesłać pocztą pierwszej klasy.
16.8.     Powiadomienie jest uznawane za doręczone:-
16.8.1.    jeśli zostanie doręczone osobiście w momencie dostawy;
16.8.2.    jeśli zostanie wysłane przedpłaconą pocztą pierwszej klasy, na drugi dzień roboczy po nadaniu (z wyłączeniem dnia nadania);
16.9.    Niniejsza umowa nie tworzy, nie przyznaje ani nie oznacza przyznania żadnych korzyści ani praw egzekwowalnych przez dowolną osobę niebędącą stroną na podstawie Umowy (ustawa o prawach stron trzecich z 1999 r.).

17.    SCEDOWANIE UMOWY

17.1.    Sprzedający może przydzielić lub podzlecić Umowę lub jej część i może zbyć lub pozbyć się w dowolny sposób swoich praw lub udziałów w korzyściach.
17.2.    Kupujący nie może przydzielić Umowy i nie może zbyć lub pozbyć się w dowolny sposób swoich praw lub udziałów w korzyściach.

18.    PRAWO ANGIELSKIE

18.1.    Umowa podlega prawu angielskiemu i strony poddają się wyłącznej jurysdykcji sądu właściwego w Anglii.
18.2.    Punkt 18.1 niniejszych Warunków dotyczy wyłącznie korzyści Sprzedającego i Sprzedający nie może być powstrzymywany od wszczęcia postępowania przed innymi sądami w innej jurysdykcji (jednocześnie lub nie).